سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: این نیز...

 

پادشاهی درویشی را گفت:جمله ای گو که در لحظات غم شاد گرداند و در لحظات شادی غمگینم سازد، درویش گفت:"این نیز بگذرد".

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N