سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: ادمک
ادمک اخر دنیاست بخند...ادمک مرگ همین جاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد،شوخی کاغذی ماست بخند...ادمک خر نشوی گریه کنی،کل دنیا سراب است بخند...آن خدایی که بزرگش خواندی به خدا مثل تو تنهاست بخند...آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N