سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: یه نظر قشنگ
منو بی تو عذاب شب شمردن، منو بی تو گریه دل سپردن، منو از مرگ لحظه جان گرفتن، منو در ماتم هر لحظه مردن

من آپم بدو بیا
°°°°°°°°°°°°|/
°°°°°°°°°°°°|_/
°°°°°°°°°°°°|__/
°°°°°°°°°°°°|___/
°°°°°°°°°°°°|____/°
°°°°°°°°°°°°|_____/°
°°°°°°°°°°°°|______/°
°°°°°°______|_________________
~~~~/______________________\~~~ ~~~~
~~~~~/ _________ _________ _\
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸.....
*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-
.¸.....................
خواستی بیای.....واست وسیله هم ....فرستادم.......با ....قایقم بیا........تا....غرق.........دریامون نشیآخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N