سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: تا که بودیم

تا که بودیم نبودیم کسی                  کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که رفتیم همه یار شدند                 خفته ایم و همه بیدار شدند

قدر ایینه بدانیم چو هست                 نه در آن وقت که اقبال شکست

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N